Adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Távszerződés

A szerződés tárgya a Neo-Plant Kft. áruházában található valamennyi termék. Az termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon találja meg.


A megrendelés elküldésével és annak a Neo-Plant Kutató Fejlesztő Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014 Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a, Neo-Plant Kutató Fejlesztő Kft. Budapest Olt u 31/b 1112 adószám: 23443572-1 43, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat és a szállítás díját készpénzben vagy bankkártyával a kézbesítő részére kifizetni vagy előre bankon keresztül  átutalni . A mindenkori szállítási díjakról a web oldalon talál tájékoztatót.
A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti az ügyfélszolgálatunkon telefonon vagy e-mailen.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budai Központi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a 45/2014 Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Neo-Plant Kutató Fejlesztő Kft. nem iktatja.
Az Eladó Fenntartja a jogot, a már visszaigazolt, megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás joga
Megrendelése során Ön az alábbiakkal élhet: a 45/2014 Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.
Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni A termék nem lehet kopott, karcos, az ilyen állapotú termékeket sajnos nem tudjuk visszavenni.
Felbontott  sérült termékeket nem áll módunkba visszavenni.
Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:
Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól: 45/2014

Sajtóhibák
Az esetlegesen előforduló sajtóhibákért felelősséget nem tudunk vállalni. A képek csak illusztrációk, valamennyi képi anyagunk tájékoztató jellegű.

Panaszkezelés
A neoplant.org webáruház célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszát az "Elérhetőségek" menüpontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Áruházunk a panaszát, annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamit arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

Az Ön által megadott személyes adatai kezelésének célja:
a). A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
b). Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
c). Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
d). Reklámküldemény megküldése (elektronikusan vagy postai úton).
e). A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói és megbízottai.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tud regisztrálni honlapunkon!
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez
1. Az adatkezelő (továbbiakban: Társaság) tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogalapon kezeli.
2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, számlázás céljából a számlázó program üzemeltetőjének.
5. Az érintett természetes személy jogairól és az adatkezelés egyéb feltételeiről szóló tudnivalók a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók.

 Készült: 2020. június 01.