Jogi közlemény

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (GDPR)

Elöljáróban
Az neoplant.org weboldal üzemeltetője, a Neo-Plant Kutató Fejlesztő Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli - különös figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete -, és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
a Neo-Plant Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Neo-Plant Kutató Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Budapest 1112 Olt u 31/b
Weblap: www.neoplant.org
Telefon: +36204423059
E-mail: neoplant.kft@upcmail.hu és neoplant519@gmail.com
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 1. ADATKEZELÉSI CÉLOK

  Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
  a) A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
  b) Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
  c) Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
  d) Reklámküldemény elektronikusan és postai úton küldhető.
  e) A honlap használatának elemzése
  f) A Társaság üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük;
  g) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
  h) Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
  i) Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
  j) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
  k) Belső adminisztráció megkönnyítés
 2. TÁRSASÁGUNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZ ALÁBBI JOGALAPOKON KEZELI

  a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
  c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
  d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
  e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
  Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

  A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 5 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 5 év..
  A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 3 év.
  Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.
 4. A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

  Személyes adatait Társaságunk munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.
  Társaságunk az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
  GLS Hungary Kft
  Amennyiben a Társaság az Európai Unió tagállamain kívüli országba továbbít személyes adatot, ezt csak abban az esetben teszi, ha a továbbítandó adatok címzettje megfelelő garanciákat nyújtott a Rendeletnek való megfelelés tekintetében.
 5. SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÖNT AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG

  a) hozzáférési jog
  Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.
  Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

  b) helyesbítéshez való jog
  Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

  c) törléshez való jog
  Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

  d) az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  - Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
  - Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  e) a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása
  Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Társaságunk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.

  f) adathordozhatósághoz való jog
  Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  g) tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 6. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

  Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat/munkatársunkat a +36204423059 elérhetőségen, vagy n neoplant519@gmail.com címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.
  Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.
  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 7. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

  a) Mi az a cookie?
  A cookie egy fájl a weboldal látogató számítógépén. A tartalma jellemzően betűkből és számokból álló szöveg. Az weboldalak megnyitásakor jönnek létre és előre meghatározott ideig léteznek. Ez lehet a böngésző bezárása vagy egy időpont (pl. 10 nap).
  Az Adatkezelő a honlap látogatásakor cookie-kat (sütiket) használ. A cookie használat céljai, a látogatás eseményeinek rögzítése (pl.: a cookie használat elfogadása), továbbá beállítások elmentése, vagy statisztikai adatok készítésének elősegítése. A cookie-k weboldalunkon nem tárolnak semmilyen személyes adatot, a tartalmából nem állapítható meg a számítógép tulajdonosa. A cookie-k tárolása vagy a böngésző bezárásáig vagy egy előre meghatározott ideig történik.

  b) A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
  Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

  c) A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
  Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu
  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
  A Google termékek adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
  Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 1 év.
  Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 1 év.
  Beléptető cookie: Az online ügyfélszolgálat használatához, és a rendeléseinek felhasználó által való nyomonkövethetőséghez használjuk. Élettartama 1 év.
  Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 1 év.
  A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: PHPSESSID Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k tárolják a kényelmes weboldal használathoz szükséges információkat, Ilyen az utoljára megtekintett termékek vagy a kosárba tett termékek cookie.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat.

Neo-Plant  kutató fejlesztő Kft - Vásárlással kapcsolatos információk

 1. Kiszállítás országszerte GLS futárral
 2. Személyes átvétel a cég székhelyén
 3. Fizetési lehetőségek: készpénz és bankkártyával fizetés a futárnál,bankátutalás
 4. Rendelési lehetőségek: online és telefonon
 5. Elérhetőségek - a webshop üzemeltetője
 6. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
 7. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (GDPR)


Hétköznap: 9.00-17.00

Kiszállítás országszerte
GLS futár
1-3 munkanap alatt

Fizetési lehetőségek
Bankkártyával vagy készpénzzel fizetés a futárnál vagy banki átutalás